ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์

  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ TLP 1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ TLP 2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ TLP 3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ TLP 4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ TLP 5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ TLP 6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ TLP 7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ Alumni
  Update Story
  ทำเนียบรุ่น นมธ.1
  ทำเนียบรุ่น นมธ.2
  ทำเนียบรุ่น นมธ.3
  รูปศึกษาดูงาน
  ดาวน์โหลด Soft File
  ADMIN
ผลการดำเนินงานของสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เฉพาะด้านระดมทุน) 
  บัตรเครดิตธรรมศาสตร์กสิกรไทย(ตั้งแต่ปี 2546-กันยายน 2555) 
  -ค่าตอบแทนจากการสมัครเป็นสมาชิก 2,198,475.00     
  -รายได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต มธ. 7,235,568.10   9,434,043.10
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์(ตั้งแต่ปี 2546-กันยายน 2555)    
  -ยอดบริจาค   38,835,834.81
 ฉบับเดือน ตุลาคม 2555 
 
บัตรเครดิตธรรมศาสตร์
 
hit tracker free

              ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการดำเนินการในทุกวิถีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงอยู่อย่างเข้มแข็ง
ในยุคสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ
ด้าน อย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
บนรากฐานของความรวดเร็ว โดยมีปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดความ
สำเร็จขององค์กร ฉะนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยในการบริหารที่สำคัญที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง การแข่งขัน ที่สามารถสร้างคุณค่าและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้

                     สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้และได้เล็งเห็นว่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ได้ผลิตทรัพย ากรมนุษย์ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวนมากออกไป
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษย์เก่าหลากหลายสาขาวิชาที่ออกไปรับใช้สังคมในระดับผู้บริหารองค์กร ควรจะได้มี
การเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จ
ขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ความสามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันสามารถปฏิบัติหน้าที่และบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 
                     1. มุ่งมั่นให้ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจแนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอด
                         คล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
                     2. เสริมสร้างความรอบรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็น และทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน
                     3. เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้่เข้าอบรมในหลักสูตร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
                         อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือให้กว้างไกลต่อไป
                     4. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ(Net work )ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม อันจะนำไปสู่การร่วมมือกันในอนาคต
                         เพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                     5. เพื่อฟื้นฟูความรู้ ความสัมพันธ์และการสืบทอดอุดมการณ์ "เพื่อสังคม" ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
                     จำนวน 80 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
                               การบรรยายภาคทฤษฎี การเสวนา รายงาน
                               การศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำภายในประเทศ และต่างประเทศ

                     โดยเนื้อหาของหลักสูตร จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ด้าน เศรษฐกิจ-การเงิน การเมือง-กฎหมาย การบริหาร
                     จัดการ การสื่อสาร ธรรมะและสังคม
 
  รุ่นที่ 2 : ภาคบรรยาย วันที่ 1 มี.ค. - 29 มิ.ย. 2556
       ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  การศึกษาดูงาน
     ภายในประเทศ         : วันที่ 16 - 17 มี.ค. 2556
     ต่างประเทศ              : วันที่ 25 - 30 เม.ย. 2556
            ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
                         เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
                         มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดูงาน สันทนาการ สานสัมพันธ์ ตามที่กำหนดไว้
                         มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ และ/หรือ รายงานวิชาการ
                ผู้จะเข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครฯ
                             1.  ผู้สมัครเข้าอบรมในหลักสูตรต้องเป็นศิษย์เก่า หรือผู้เคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ
                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                             2.  ต้องเป็นผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงาน
                             3.  เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
                             4.  มีผู้รับรองการสมัคร หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
 

        รับจำนวน 120 ท่าน

   เปิดรับสมัคร วันที่ 10 ธ.ค. 2555 - 8 ก.พ. 2556

 
               เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาและ ถือเป็นที่สุดในการพิจารณา
               อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถใช้ข้อมูลการสมัครในครั้งนี้ไปพิจารณาครั้งต่อไปได้
 

   ประกาศผลวันที่ 15 ก.พ. 2556     ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 28 ก.พ. 2556

 
               ประกอบด้วยค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาภายในประเทศ ค่าอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึก
                       ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จำนวน 55,000 บาท
                     ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศโดยประมาณ 65,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าอบรม
 
                 1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูน ฟื้นความรู้ และวิสัยทัศน์ ในด้านการบริหารจัดการและอื่นๆ เพิ่ม
                 2. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและมุมมองใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
                 3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในหลายๆมุมมองซึ่งกันและกัน
                 4 . ผู้อบรมได้สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ เพื่อความร่วมมือกันในอนาคต
 
  ตารางกำหนดการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.)
       -   กำหนดการอบรม นมธ.2 (มีนาคม – มิถุนายน 2556)    
  แผ่นพับ      
  ค่าธรรมเนียมการอบรม      
 
  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
  สำเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารทางการศึกษา ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ
หน่วยงานในสังกัด
  หนังสือรับรอง
     
       ส่งเอกสารประกอบการพิจารณากลับมาที่ อีเมลล์ warit.tu@gmail.com
              หรือ นายมนตรี ฐิรโฆไท      สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
           แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 
 

พบปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร หรือต้่องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาแจ้ง Email : warit.tu@gmail.comหรือโทร. 08-5038-6463 ( นายวาริท ทุ่งมีผล )

สอบถามเกี่ยวกับ website โทร. 084-6425949 ( นายธีรธร มะกุล )

                                ศ.          เกริกเกียรติ    พิพัฒน์เสรีธรรม ศ.          นรนิติ           เศรษฐบุตร
                                ศ.ดร.     สุรพล             นิติไกรพจน์ ศ.ดร.    สุรศักดิ์         ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
                                รศ.ดร.   กุลภัทรา         สิโรดม รศ.ดร.  ศิริพร            วัชชวัลคุ
                                รศ.ดร.   กำพล              รุจิวิชชญ์ รศ.        พรทิพย์        สัมปัตตะวนิช
                                รศ.ดร.   เดชา               สังขวรรณ ผศ.        จิราภา          วรเสียงสุข
  ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานอำนวยการหลักสูตร
  รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
  คุณ ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
  ดร. กุลยา ตันติเตมิท กรรมการบริหาร
  คุณ ชัยยันต์ เจริญโชคทวี กรรมการบริหาร
  คุณ มนตรี ฐิรโฆไท ผู้อำนวยการหลักสูตร
  พระ ไพศาล วิศาโล      
  คุณ เฉลียว วิทูรปกรณ์ คุณ ชนินท์ ว่องกุศลกิจ
  รศ.ดร. ชัชวดี ศรลัมพ์ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
  ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร ดร. ทนง พิทยะ
  รศ. ปกรณ์ เสริมสุข มรว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์
  ศ. ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
  รศ.ดร. พิภพ อุดร คุณ มนตรี ศรไพศาล
  คุณ รัตนา เพ็ชรวิจิตร รศ. วิทยา ด่านธำรงกุล
  ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
  ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา
  ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
 
Post by : Teeratorn makul (7 ก.ย. 2555 : 10:15 AM)
 
 
  ตรวจสอบรายชื่อ พี่รหัส - น้องรหัส นมธ. รุ่นที่ 1 - 6
  ตรวจสอบรายชื่อ พี่รหัส - น้องรหัส นมธ. (นมธ. 5-6) รุ่นที่ 6
  กำหนดการ นมธ. 6 29-1-58

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพณ 10200 โทร.08-0574-0042
 
ผู้อำนวยการหลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" คุณมนตรี ฐิรโฆไท โทร. 08-1630-3808 อีเมล jmt88888@gmail.com